Aanmeldprocedure schooljaar 2020-2021

Het stappenplan naar het voortgezet onderwijs
De scholen voor basis- en speciaal (basis)onderwijs en voortgezet onderwijs vinden het belangrijk dat, in samenwerking met de ouders/verzorgers, voor elke leerling tijdig een passende plek wordt gerealiseerd in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Alle scholen in de provincie Groningen hebben hiertoe gezamenlijk toelatingsbeleid geformuleerd. In deze versie voor de ouder/verzorgers zijn de voor u belangrijke zaken beschreven.

In zeven stappen naar het voortgezet onderwijs in de provincie Groningen / Noord Drenthe.

1. De uiterlijke datum voor aanmelding is 15 maart 2020.
U dient als ouder uw kind uiterlijk op 15 maart 2020 schriftelijk te hebben aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs. Het aanmeldingsformulier van de gekozen VO school is daar het meest geschikt voor.

2. Het advies van het basis- en speciaal (basis)onderwijs, is voor het voortgezet onderwijs bindend voor plaatsing
De basisschool geeft een zo goed mogelijk passend advies voor het vervolgonderwijs. Dit advies van de basisschool is bindend voor de VO school. De basisscholen gebruiken de Plaatsingswijzer als hulpmiddel voor het advies. Meer informatie over de Plaatsingswijzer vindt u op: www.plaatsingswijzer.nl. Als het in het belang van de leerling is, kan een dubbel advies gegeven worden (bijv. havo/vwo). In dat geval heeft de VO school de (wettelijke) ruimte om te bepalen op welk niveau de leerling geplaatst wordt.

3. De ouder geeft de 1ste en 2de voorkeur aan voor een VO-school
Op het aanmeldingsformulier van de school voor voortgezet onderwijs geeft u als ouder de 1ste en 2de voorkeur aan voor een VO-school. Het aangeven van een 2de keuze is overigens geen verplichting.

4. Relevante informatie
Van u als ouder wordt verwacht dat u relevante informatie over de ondersteuningsbehoefte van uw kind verstrekt. Als u als ouder geen relevante informatie wenst te verstrekken, kan dat tot gevolg hebben dat de school niet in staat is om de ondersteuningsbehoefte van uw kind vast te stellen en dus ook niet kan beoordelen of de school de benodigde ondersteuning kan bieden. Dat kan betekenen dat de school uw kind niet kan toelaten.

5. De basisschool draagt uiterlijk 15 maart het overdrachtsdossier over aan het VO
U bent als ouder verantwoordelijk voor de aanmelding. Het aanmeldingsformulier wordt ingeleverd bij de school. De basisscholen maken bij de overdracht van gegevens gebruik van de Overstapservice Onderwijs. Via deze service kan het dossier van de leerling via een beveiligde verbinding digitaal worden overgedragen aan de VO school. U dient als ouder inzage te hebben gehad in het dossier van uw kind. Ook heeft u de mogelijkheid om eventueel opmerkingen te maken die nog kunnen worden verwerkt in het dossier. Als dit is gebeurd kan de basisschool het dossier van uw kind klaarzetten voor overdracht naar de nieuwe school. Zodra een leerling als 1ste keuze is aangemeld, kan de nieuwe school het overdrachtsdossier opvragen bij de huidige school.

NB: Bij de gegevensuitwisseling die in de verschillende stappen aan de orde is tussen ouders en school en tussen scholen onderling beschermen we de privacy van leerling en ouders conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

6. De rol van de eindtoets De eindtoets is in april en speelt geen rol in de aanmelding. Het is nog wel een controletoets nadat het advies door het basisonderwijs gegeven is. De resultaten van de eindtoets van alle leerlingen worden door de basisscholen via de Overstap Service Onderwijs aan het voortgezet onderwijs doorgegeven.
Als er een verschil is van één schoolniveau tussen het advies van de basisschool en de eindtoets, dan moet het schooladvies door de basisschool worden heroverwogen. De basisschool neemt hierin het voortouw en betrekt ook ouders en het voortgezet onderwijs hierbij.
Alleen als het advies hoger is kan dit leiden tot bijstelling van het schooladvies en kan de leerling op een hoger niveau geplaatst worden. Heroverweging kan ook leiden tot het vasthouden aan het oorspronkelijke advies. Uiterlijk 1 juni 2020 moeten de heroverwegingen zijn afgerond. De basisschool zal een eventueel opgehoogd advies onderbouwen en ook via de Overstapservice Onderwijs aan het voortgezet onderwijs overdragen.

NB: Dit kan betekenen dat de leerling na de heroverweging niet geplaatst kan worden op school van (eerste) keuze, omdat de onderwijssoort niet op die vestiging wordt aangeboden of omdat de school geen plaatsen meer beschikbaar heeft. Dan zal het schoolbestuur de leerling een plek bieden op een andere vestiging binnen het schoolbestuur (voor zover het bestuur andere onderwijssoorten aanbiedt).

7. De toelatingscommissie VO neemt rond 1 mei een voorlopig besluit
Als alles volgens plan verloopt en alle informatie goed, volledig, naar waarheid en tijdig wordt overgedragen, geven we u en uw kind voor 1 mei 2020 duidelijkheid over de toelating tot het VO. De definitieve plaatsing in een groep/stroom vindt plaats na het afronden van de heroverwegingen en indeling in klas/groepen op de school van toelating.

Een uitgebreide versie van het toelatingsbeleid is aan alle basisscholen, speciale (basis)scholen en scholen voor voortgezet onderwijs gestuurd en is daar op aanvraag beschikbaar. De maatregelen, procedures en het tijdpad staan in de jaarlijks geactualiseerde transitiekalender PO-VO. Via de site www.passendonderwijsgroningen.nl kunt u per samenwerkingsverband de uitgebreide versie van het toelatingsbeleid vinden.

Aanvullende toelatingsvoorwaarden
• Maximum aantal leerlingen en identiteit
VO-scholen hebben een maximum capaciteit van te plaatsen leerlingen. De aantallen zijn op de sites van de scholen zichtbaar. Door gebrek aan ruimte kan het zijn dat een school voor voortgezet onderwijs uw kind niet kan plaatsen en dus niet toelaten. Ook kan het zijn dat de identiteit van de school een rol speelt. Indien ouders de grondslag van de school niet onderschrijven, mag de school de leerling weigeren. De betreffende school geeft dit zelf expliciet aan in de toelatingsvoorwaarden die door de school zelf worden geformuleerd in het eigen toelatingsbeleid.

• Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
Alle scholen beschrijven hun mogelijkheden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het ondersteuningsprofiel. Het ondersteuningsprofiel van de school staat op de website van de school en op de site van het samenwerkingsverband. Als het ondersteuningsprofiel van de school niet past bij de behoeften van uw kind heeft de VO school, waar u als ouder een 1ste voorkeur voor heeft, zorgplicht: zij moeten in overleg met u als ouder zorgen voor een andere, passende plek.

• Ondersteuning i.v.m. leerachterstanden en Praktijkonderwijs
Scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen extra middelen voor de ondersteuning van leerlingen met leerachterstanden via het samenwerkingsverband. Voor Praktijkonderwijs zijn er landelijke criteria van kracht. Een toelaatbaarheidsverklaring voor het Praktijkonderwijs (TLV PrO) is landelijk geldig. Scholen in onze regio verzorgen zelf de aanvraag voor extra middelen of de TLV PrO bij het samenwerkingsverband.

Procedure verschil van inzicht passende plek
Indien het onderwijs van mening is dat er een passende plek is in het voortgezet onderwijs, maar als ouder bent u een andere mening toegedaan, dan kan de leerplichtambtenaar van uw gemeente worden ingeschakeld. Als u als ouder er met de school niet uitkomt, dan kunt u:
• in de regio Stad Groningen een ouderondersteuner vanuit het samenwerkingsverband inschakelen via: ect@swv-vo2001.nl;
• voor de Ommelanden voor het basisonderwijs Roel Weener inschakelen via roel@wkonderwijsadvies.nl en voor het voortgezet onderwijs Willeke Doornbos via w.doornbos@passendonderwijsgroningen.nl.

Voor informatie kunt u terecht bij:
Jaap Oosterloo Esborg j.oosterloo@rsgdeborgen.nl
Sjoerd Louwes Ronerborg s.louwes@rsgdeborgen.nl
Gert van Dijken Woldborg g.dijken@rsgdeborgen.nl
Martin Boersma Nijeborg m.boersma@rsgdeborgen.nl
Roel Swint Lindenborg r.swint@rsgdeborgen.nl