Aanmeldprocedure

Aanmeldingsprocedure voor leerlingen schooljaar 2019 – 2020

Om tot een toelatings- en plaatsingsbesluit te kunnen komen, hebben we, zoals de wet het noemt, een 'volledige aanmelding' nodig. We volgen de afspraken van het samenwerkingsverband:

Aanmeldingsformulier:
Uiterlijke aanmeldingsdatum is 15 maart 2019 (geen behandeling op volgorde van binnenkomst).
De ouder/verzorger levert uiterlijk 15 maart 2019 het aanmeldingsformulier in bij de vo-school. De ouder/verzorger meldt bij één vo-school aan! Veel basisscholen versturen de inschrijfformulieren voor de ouders/verzorgers in één keer naar de vo-school.

Gegevens van de basisschool:
Met de basisscholen in de omgeving is afgesproken dat uiterlijk 15 maart 2019 via een digitaal systeem, genaamd OSO, de volgende gegevens worden overgedragen:
1. De NAW gegevens. (naam, adres, woonplaats , e.d.)

2. Een overdrachtsdossier (voorheen OKR genoemd) vanuit het eigen leerlingadministratiesysteem met daarin:
• het advies (pro – bb – kb – gl/tl/mavo – havo – vwo); voor het advies pro (praktijkonderwijs) worden de landelijke criteria gebruikt. Het advies wordt te allen tijde integraal onderbouwd;
• een lijst m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling vanuit het schooleigen leerlingvolgsysteem;
• de leerrendementen;
• het advies over ondersteuning in het vo en op welk gebied;
• een beschrijving van de ondersteuningsbehoefte.

3. De Plaatsingswijzer als bijlage via OSO. Voor het vaststellen van de leerrendementen worden de signaleringslijsten van de Plaatsingswijzer gebruikt.

4. Bij een advies voor het praktijkonderwijs (pro) is de IQ bepaling verplicht. Het onderzoeksrapport wordt als bijlage via OSO meegezonden. In de Ommelanden verzorgt het vo de test. In de stad Groningen wordt de test uitgevoerd door de basisscholen.

5. Indien aanwezig kunnen IQ gegevens voor de overige leerlingen die overgaan naar het vo via OSO worden aangeleverd. (Ook niet recente gegevens (ouder dan twee jaar) met betrekking tot IQ gegevens zijn erg relevant).

6. Vastgelegde relevante beperkingen (zoals dyslexie, dyscalculie) worden als bijlage via OSO verzonden.

7. Overige, door het po te beoordelen, relevante informatie als bijlage (indien aanwezig). Indien de leerling in het po ondersteuning heeft ontvangen die in een OPP, handelingsplan of eigen leerlijn is beschreven, wordt deze via OSO meegezonden als bijlage.

8. Informatie over ondersteuning die in het po is verleend en of ondersteuning in het vo noodzakelijk wordt geacht.

Toelichting op het advies:
Het advies op basis van de Plaatsingswijzer en de integrale onderbouwing is bindend voor toelating en plaatsing.

Toelichting op de plaatsingswijzer:
De plaatsingswijzer kent vier profielen. Een juist gebruik van de profielen is van essentieel belang. Voor info over de profielen zie http://www.plaatsingswijzer.nl

Plaatsing:
De vo-school neemt een besluit tot plaatsing binnen zes weken vanaf 15 maart (vóór 26 april) 2019 op voorwaarde dat:
• Het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld is;
• Het overdrachtsdossier (voorheen OKR) volledig en juist is ingevuld via OSO;
• De plaatsingswijzer is ontvangen;
• Aanvullende gegevens sociaal emotionele ontwikkeling zijn ontvangen.
De ouder ontvangt van de vo school het toelating- en plaatsingsbesluit.

Uitzonderingen:
De vo-school plaatst leerlingen op basis van bindend advies. Indien de ondersteuning niet geboden kan worden door de vo-school, dan gaat de vo-school samen met ouders/verzorgers op zoek naar een passende onderwijslocatie. Dat is de zorgplicht van de vo-school.
De vo-school neemt dan initiatief tot een Meer Partijen Overleg. (vo, evt. VSO, po, ouder/verzorger, Intern onafhankelijk deskundige) Het MPO-advies wordt als bindend advies aan de ouder/verzorger voorgelegd. De ouder/verzorger kan daarna met het bindend advies de leerling aanmelden bij een school passend bij het advies.

De Eindtoets:
De eindtoets is een controletoets nadat het advies is gegeven in het overdrachtsdossier.
Indien discrepantie van één schoolniveau tussen advies po en de norm van de eindtoets, dan levert de po-school (initiatief) een onderbouwing van het afwijkende advies. Deze heroverweging is niet verplicht bij een advies voor praktijkonderwijs.
Schooladvies kan alleen heroverwogen worden indien de toets beter wordt gemaakt dan het schooladvies. (binnen drie weken heroverweging afgerond) Voor rsg de Borgen is de plaatsingswijzer leidend en het advies van de basisschool bepalend.

Voor informatie kunt u terecht bij:

Jaap Oosterloo, Esborg mailto: j.oosterloo@rsgdeborgen.nl
Sjoerd Louwes, Ronerborg mailto:s.louwers@rsgdeborgen.nl
Gert van Dijken, Woldborg mailto:g.dijken@rsgdeborgen.nl
Martin Boersma, Nijeborg mailto:m.boersma@rsgdeborgen.nl
Roel Swint, Lindenborg mailto:r.swint@rsgdeborgen.nl