On­danks co­ro­na gaan les­sen exa­men­leer­lin­gen ‘ge­woon’ door
lindenborg | 10 februari 2021

On­danks co­ro­na gaan les­sen exa­men­leer­lin­gen ‘ge­woon’ door

​​Het lijkt met heel veel leer­lin­gen in en om het ge­bouw een nor­ma­le school­dag op de Lin­den­borg. Bui­ten gooi­en groe­pen leer­lin­gen sneeuw­bal­len naar el­kaar. Bin­nen is het voor co­ro­na­tijd druk op de gang en her en der zit­ten groe­pen leer­lin­gen bij el­kaar. Dat heeft te ma­ken met het pro­fiel­werk­stuk (PWS) dat dins­dag en woens­dag in de klas wordt ge­pre­sen­teerd. Ou­ders kun­nen in te­gen­stel­ling tot an­de­re ja­ren al­leen on­li­ne mee­kij­ken.

“De ‘jeu’ is dit jaar een stuk min­der,” ver­telt af­de­lings­di­rec­teur Den­nis Vol­mer. “Geen gala in de­cem­ber, geen Grie­ken­land­reis en geen ou­ders bij de PWS. Dat zijn net de din­gen die het leuk ma­ken.”

Roos de Voogd, Mark van der Velde en afdelingsdirecteur Dennis Volmer. De Lin­den­borg telt 1109 leer­lin­gen waar­van er rond de 250 leer­lin­gen in de exa­men­klas zit­ten. Naast de exa­men­leer­lin­gen lo­pen er ook kin­de­ren op school van ou­ders met een cru­ci­aal be­roep en leer­lin­gen die het thuis niet zo mak­ke­lijk heb­ben. “Over deze laat­ste groep maak ik mij ex­tra zor­gen,” zegt Vol­mer. On­ge­veer 80 leer­lin­gen ko­men om al­ler­lei re­de­nen één of meer­de­re da­gen op school.

Voor Roos de Voogd (17) en Mark van der Vel­de (18) be­paalt co­ro­na ook hun le­ven op dit mo­ment. Roos haar dans-, mu­ziek- en zang­les­sen gaan niet door. Voor haar PWS heeft ze een mu­si­cal ge­schre­ven. “Ik laat nu een paar lied­jes zien en ho­ren, an­ders had ik sket­ches uit­ge­voerd. Mark ver­ge­lijkt een lied van de tra­ge­die­dich­ter Ai­schy­los uit de oud­heid met de Ili­as van Ho­me­rus. Hij doet het gym­na­si­um. Mark be­perkt zo­veel mo­ge­lijk zijn con­tac­ten met me­de­leer­lin­gen om zijn oma te kun­nen zien. 

Op school vol­gen de leer­lin­gen da­ge­lijks les­sen van een uur. Roos: “Het valt me op hoe stil het in de klas is. Je zit op af­stand van el­kaar waar­door je niet mak­ke­lijk even met el­kaar kunt pra­ten. Je gaat ook niet naar el­kaar schreeu­wen.” On­li­ne wor­den les­sen van een half uur ge­ge­ven. Vol­mer: “Dat was eerst drie kwar­tier, maar uit een en­quê­te met ou­ders, leer­lin­gen en do­cen­ten bleek dat dat te lang was. Do­cen­ten wil­len ef­fi­ciënt les ge­ven en veel in­for­ma­tie kwijt.” Roos is blij dat er dit jaar wel een exa­men plaats vindt. Vo­rig jaar slaag­de je als je voor de school­on­der­zoe­ken vol­doen­de stond. “Je hebt dan niet dat men­sen zeg­gen dat je een di­plo­ma in 2020 hebt ge­kre­gen zon­der exa­men te doen.” 

Di­gi­taal open huis
Waar het an­de­re ja­ren tij­dens het open huis een druk­te van be­lang was, is er nu geen kind te zien. Maar de di­gi­ta­le Open-Fes­ti­val-Week werd be­zocht door ruim 400 deel­ne­mers. Vol­mer: “Nor­maal kun­nen kin­de­ren van groep 7 en 8 van de ba­sis­school de sfeer proe­ven op school. Dit jaar stel­de ie­de­re lo­ca­tie van rsg de Bor­gen een ei­gen on­li­ne pro­gram­ma sa­men. Op de Lin­den­borg kon­den deel­ne­mers on­li­ne les­sen vol­gen van 15 tot 20 mi­nu­ten. En leer­lin­gen lie­pen ‘li­ve’ door de school om het ge­bouw te la­ten zien”. Be­lang­stel­len­den kun­nen vi­deo’s vi­deo’s van de di­ver­se lo­ca­ties kij­ken op rsg de Bor­gen TV. Daar zijn ook de we­binars te be­kij­ken, waar ou­ders, leer­lin­gen en do­cen­ten ant­woor­den ge­ven op vra­gen.

Bron: ditiswesterkwartier.nl 

Reageren