ANBI status

Met ingang van 1-1-2016 heeft rsg de Borgen een ANBI- status. Een ANBI status brengt fiscale voordelen met zich mee met name in geval van erfenissen en schenkingen, maar ook in geval van giften. Een voorbeeld daarvan is dat giften voor donateurs aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting (of eventueel vennootschapsbelasting). Met de ANBI-status wordt het aantrekkelijk(ker) om aan rsg de Borgen te doneren!

rsg de Borgen voldoet aan de voorwaarden:

Naam van de instelling:                rsg de Borgen

RSIN/ fiscaal nummer:                  8077.87.000

Postadres van de instelling:       Hereweg 101, 9721 AA Groningen

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI: Het verzorgen van door de overheid bekostigd onderwijs

Hoofdlijnen van het beleidsplan: De stichting heeft een strategische beleidsplan. SPB rsg de Borgen2015-2019.pdf

Namen en functies van de bestuurders:  rsg De Borgenheeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het Bestuur. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen

Beloningsbeleid: De beloning van de RvT- leden geschiedt binnen de beloningsleidraad, welke is beperkt tot minimale vacatiegelden. Voor het beloningsbeleid voor het personeel zie cao Onderwijs (VO).

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: rsg De Borgen stelt jaarlijks een bestuursverslag op waarin zij verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de uitgeoefende activiteiten. Bekijk voor meer informatie het bestuursverslag in het jaarverslag 2017.

Financiële verantwoording: rsg De Borgen stelt jaarlijks een jaarrekening op waarin zij (financieel) verantwoording afgelegd. Bekijk voor meer informatie de jaarrekening in het jaarverslag 2017

ANBI status