ANBI status

Met ingang van 1 januari 2016 heeft rsg de Borgen een ANBI-status. Een ANBI-status brengt fiscale voordelen met zich mee met name in geval van erfenissen en schenkingen, maar ook in geval van giften. Een voorbeeld daarvan is dat giften voor donateurs aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting (of eventueel vennootschapsbelasting). Met de ANBI-status wordt het aantrekkelijk(ker) om aan rsg de Borgen te doneren.
Download hier het formulier

rsg de Borgen voldoet aan de voorwaarden

Naam van de instelling:                   rsg de Borgen

Nummer Kamer van Koophandel:  02066630

RSIN/ fiscaal nummer:                    8077.87.000

Postadres van de instelling:           Hereweg 101, 9721 AA Groningen

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI: Het verzorgen van door de overheid bekostigd onderwijs. Hoofdlijnen van het beleidsplan: De stichting heeft een strategisch beleidsplan.

Namen en functies van de bestuurders

rsg De Borgen heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het Bestuur. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen

de heer R. Schuur 
voorzitter RvT, renumeratiecommissie

de heer J. Bessembinders 
vice-voorzitter RvT, remuneratiecommissie

mevrouw L. de Ruigh
kwaliteitszorgcommissie

de heer B. Schuthof
kwaliteitszorgcommissie

mevrouw M. Westerbeek
kwaliteitszorgcommissie

de heer K.J. Roffel
auditcommissie

mevrouw P. Silvius-Voogd
auditcommissie


Beloningsbeleid

De beloning van de RvT- leden geschiedt binnen de beloningsleidraad, welke is beperkt tot minimale vacatiegelden. Voor het beloningsbeleid voor het personeel zie cao Onderwijs (VO).

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

rsg de Borgen stelt jaarlijks een bestuursverslag op waarin zij verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de uitgeoefende activiteiten. 

Financiƫle verantwoording

rsg de Borgen stelt jaarlijks een jaarrekening op waarin zij (financieel) verantwoording aflegt.