Tussenvoorziening

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband maakt afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en of er een tussenvoorziening is.

De Noordwester

Tussenvoorziening de Noordwester is door rsg de Borgen (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) en Terra Oldekerk (vmbo) opgezet voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs (VO). Het valt onder “de paraplu” van het Samenwerkingsverband VO Groningen en Ommeland. De groepsgrootte bestaat uit maximaal 14 leerlingen. Vaak in wisselende samenstelling.

Waarom de tussenvoorziening?

Het komt voor dat leerlingen vastlopen op  school. Het lukt even niet. Leerlingen die binnen het voortgezet onderwijs op wat voor manier dan ook in de “problemen” komen en eventjes “niet passen” binnen het reguliere onderwijs. Zij verdienen begrip en kansen om terug te keren in het (reguliere) onderwijs of een andere beter passende plaats in het speciaal onderwijs, het MBO of op de arbeidsmarkt.

Verschillende arrangementen

  1. Voor leerlingen die tijdelijk een plaats krijgen in de voorziening om vervolgens terug te keren in het regulier voortgezet onderwijs.
  2. Voor leerlingen die vanuit de voorziening doorstromen naar een andere vorm van onderwijs.
    1. speciaal onderwijs
    2. MBO (ROC)
  3. Voor leerlingen die vanuit de voorziening doorstromen naar werk. Hierbij speelt de gemeente een belangrijke rol.

Onderwijsaanbod en duur van de trajecten

Voor arrangement 1 geldt dat zoveel mogelijk vastgehouden wordt aan het programma van de plaatsende school. Het traject duurt normaliter tussen de zes weken en drie maanden. Voor de arrangementen 2 en 3 gelden individuele trajecten. De duur van een traject is afhankelijk van de vervolgstap. Minimaal zes weken (observatieperiode). Naast de verplichte vakken ( Nederlands, wiskunde/rekenen, Engels en maatschappijleer/burgerschap) is het programma van de plaatsende scholen leidend. Tevens besteden we veel aandacht aan sociale vaardigheden en bewegingsonderwijs.

Lestijden

De lessen beginnen om 8.45 uur en eindigen om 14.00 uur. Vrijdagmiddag stoppen we om 12.00 uur.
De pauzes zijn van 10.15 – 10.30 uur en van 12.00 – 12.30 uur.

De leerkrachten

Op de Noordwester zijn er in principe altijd twee leerkrachten aanwezig, een combinatie van leerkrachten van Terra Oldekerk en rsg de Borgen.

Coördinator van de Tussenvoorziening is Jaap Oosterloo.

Contactgegevens

tussenvoorziening@rsgdeborgen.nl
050 – 7370228
b.g.g.: 050 – 5015809 (Pro Esborg)

Download de flyer